algemene voorwaarden

cimajet

ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen zijn exclusief BTW, los, af fabriek, verpakking niet inbegrepen en blijven geldig tot 14 dagen na datum offerte.

(krat wordt aangerekend aan € 25,00 per krat, planken worden aangerekend aan € 10,00 per set.)

Betalingsvoorwaarden: Aanbetaling 70% bij bestelling, 30% bij levering of afhaling.

Een bestelling wordt pas in productie genomen na ontvangst van de aanbetaling (70%). De restant betaling dient te worden voldaan bij afhaling, levering of plaatsing. Bij een eerste bestelling moet het volledige bedrag (70% + 30%) volledig betaald worden voor afhaling of levering. Bij vervolgbestelling wordt na goedkeuring van onze kredietverzekeraar de 30% betaald te worden na levering volgens de vermelde betaaltermijn.

Productietijd: ca. 5-6 weken na ontvangst van exacte maten en de schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Aanvaardbare maattolerantie is geen reden tot reclamatie.

OPMETEN EN PLAATSEN (niet mogelijk met materiaal van Derden)

U kan steeds beroep doen op onze eigen plaatsingsdienst. Opmeting en plaatsing zijn onafscheidelijk en worden door professionelen uitgevoerd.

OPMETING

Gelieve ervoor te zorgen dat de spoelbakken en alle toestellen (gecorreleerd aan de werkbladen) aanwezig zijn bij de opmeting. De kasten dienen goed toegankelijk te zijn en het eventueel voorlopig blad moet verwijderd zijn door de klant. De opmeting kan pas gebeuren nadat alle kasten definitief zijn geplaatst.

PLAATSING

De plaatsing kan pas gebeuren nadat alle kasten naar behoren zijn bevestigd aan de muur of de vloer. Alle nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, water, gas…) dienen voorzien te zijn. Het met keramiek te bekleden meubilair dient goed toegankelijk te zijn. Indien de oude tablet nog aanwezig is bij de opmeting dient deze uitgebroken te zijn op de dag van de plaatsing. Indien, op de dag van de plaatsing, bovenstaande niet volledig is, zullen wij –in de mate van het mogelijke- proberen om het werk met de beste zorg uit te voeren. Het spreekt voor zich dat dit zal gebeuren in regie. Indien wij een perfecte afwerking niet kunnen garanderen, hebben we het recht de plaatsing niet te laten doorgaan.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

De koper wordt geacht de verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op zijn eigen documenten vermeld. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op contractuele relaties tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en

zal slecht éénmalig gelden.

ARTIKEL 2

De prijsoffertes zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgesteld en dienen slechts ter inlichting. Ze zijn ondermeer aan herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

ARTIKEL 3

Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze facturen contact betaalbaar ter maatschappelijke zetel te Torhout. De betaling is vereist contant op 14 dagen waarbij geen korting voor contante betaling wordt toegestaan.

ARTIKEL 4

Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

ARTIKEL 5

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1487,00 EUR. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.

ARTIKEL 6

Alle klachten betreffende de facturen dienen ons schriftelijk en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 7

Alle goederen blijven eigendom van Cimajet bv tot de volledige betaling ervan. De betaalde voorschotten blijven ons verworven.

ARTIKEL 8

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting gegeven en de vertragingen bij (vb. stakingen, slecht weer, vorst, sneeuw, machinedefect, onregelmatige bevoorrading,

overheidsmaatregelen enz..) de levering en/of uitvoering der werken kunnen geen aanleiding geven tot verbreking, weigering van goederen of om het even welke schadevergoeding, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 9

Alle klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde werken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten aangetekend en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks aan de vennootschap worden gericht, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen

hebben ondergaan en dat zij op correcte wijze werden opgeslagen. De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zichtbare gebreken alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht na plaatsing is onontvankelijk. Klachten ivm verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd

is en ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen zes maand vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.

ARTIKEL 10

Iedere verbreking of opzegging van bestelling of contact, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op de facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen

tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds hebben verlaten, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn. Bij annulatie van de koop door de verkoper, of in geval van weigering tot afname van de goederen, of in geval van wanbetaling heeft Cimajet bv het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De koper is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 50% van de totale waarde van het contract wordt bepaald, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 11

Alle goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

ARTIKEL 12

Indien op vraag van de opdrachtgever BTW-afwijkingen worden toegestaan die naderhand na controle verkeerd blijken te zijn zal de opdrachtgever de betaling voor zich nemen van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de BTWadministratie.

ARTIKEL 13

Op maat gemaakte spoelbakken geleverd door Cimajet mogen enkel gereinigd worden met reinigingsproduct voorgeschreven door Cimajet. Agressieve producten kunnen schade veroorzaken. De spoelbak blootstellen aan kokend water kan tevens schade veroorzaken en valt niet onder garantie.

ARTIKEL 14

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die erken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

ARTIKEL 15

Cimajet neemt geen verantwoordelijkheid betreffende eventuele schade aan een keramisch oppervlakte ten gevolge van het gebruik van een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat'). Geen enkele service na verkoop of enig vorm van garantie(s) worden verleend betreffende een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat'). Alle eventuele vragen, opmerkingen, service-aanvragen dienen rechtstreeks gericht te worden aan de fabrikant van desbetreffende elektrische toestel (bijvoorbeeld een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat')).