algemene voorwaarden

cimajet

ALGEMENE VOORWAARDEN 

[excl. de online webshop of webwinkel https://www.cimajet.be/online-winkel/]

Prijzen zijn exclusief BTW, los, af fabriek, verpakking niet inbegrepen en blijven geldig tot 14 dagen na datum offerte.

(krat wordt aangerekend aan € 25,00 per krat, planken worden aangerekend aan € 10,00 per set.)

Betalingsvoorwaarden: Aanbetaling 70% bij bestelling, 30% bij levering of afhaling.

Een bestelling wordt pas in productie genomen na ontvangst van de aanbetaling (70%). De restant betaling dient te worden voldaan bij afhaling, levering of plaatsing. Bij een eerste bestelling moet het volledige bedrag (70% + 30%) volledig betaald worden voor afhaling of levering. Bij vervolgbestelling wordt na goedkeuring van onze kredietverzekeraar de 30% betaald te worden na levering volgens de vermelde betaaltermijn.

Productietijd: ca. 5-6 weken na ontvangst van exacte maten en de schriftelijke bevestiging van de bestelling.

Aanvaardbare maattolerantie is geen reden tot reclamatie.

OPMETEN EN PLAATSEN (niet mogelijk met materiaal van Derden)

U kan steeds beroep doen op onze eigen plaatsingsdienst. Opmeting en plaatsing zijn onafscheidelijk en worden door professionelen uitgevoerd.

OPMETING

Gelieve ervoor te zorgen dat de spoelbakken en alle toestellen (gecorreleerd aan de werkbladen) aanwezig zijn bij de opmeting. De kasten dienen goed toegankelijk te zijn en het eventueel voorlopig blad moet verwijderd zijn door de klant. De opmeting kan pas gebeuren nadat alle kasten definitief zijn geplaatst.

PLAATSING

De plaatsing kan pas gebeuren nadat alle kasten naar behoren zijn bevestigd aan de muur of de vloer. Alle nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, water, gas…) dienen voorzien te zijn. Het met keramiek te bekleden meubilair dient goed toegankelijk te zijn. Indien de oude tablet nog aanwezig is bij de opmeting dient deze uitgebroken te zijn op de dag van de plaatsing. Indien, op de dag van de plaatsing, bovenstaande niet volledig is, zullen wij –in de mate van het mogelijke- proberen om het werk met de beste zorg uit te voeren. Het spreekt voor zich dat dit zal gebeuren in regie. Indien wij een perfecte afwerking niet kunnen garanderen, hebben we het recht de plaatsing niet te laten doorgaan.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

De koper wordt geacht de verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op zijn eigen documenten vermeld. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op contractuele relaties tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en

zal slecht éénmalig gelden.

ARTIKEL 2

De prijsoffertes zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgesteld en dienen slechts ter inlichting. Ze zijn ondermeer aan herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

ARTIKEL 3

Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze facturen contact betaalbaar ter maatschappelijke zetel te Torhout. De betaling is vereist contant op 14 dagen waarbij geen korting voor contante betaling wordt toegestaan.

ARTIKEL 4

Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

ARTIKEL 5

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1487,00 EUR. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.

ARTIKEL 6

Alle klachten betreffende de facturen dienen ons schriftelijk en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 7

Alle goederen blijven eigendom van Cimajet bv tot de volledige betaling ervan. De betaalde voorschotten blijven ons verworven.

ARTIKEL 8

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting gegeven en de vertragingen bij (vb. stakingen, slecht weer, vorst, sneeuw, machinedefect, onregelmatige bevoorrading,

overheidsmaatregelen enz..) de levering en/of uitvoering der werken kunnen geen aanleiding geven tot verbreking, weigering van goederen of om het even welke schadevergoeding, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 9

Alle klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde werken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten aangetekend en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks aan de vennootschap worden gericht, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen

hebben ondergaan en dat zij op correcte wijze werden opgeslagen. De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zichtbare gebreken alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht na plaatsing is onontvankelijk. Klachten ivm verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd

is en ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen zes maand vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.

ARTIKEL 10

Iedere verbreking of opzegging van bestelling of contact, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op de facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen

tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds hebben verlaten, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn. Bij annulatie van de koop door de verkoper, of in geval van weigering tot afname van de goederen, of in geval van wanbetaling heeft Cimajet bv het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De koper is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 50% van de totale waarde van het contract wordt bepaald, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 11

Alle goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

ARTIKEL 12

Indien op vraag van de opdrachtgever BTW-afwijkingen worden toegestaan die naderhand na controle verkeerd blijken te zijn zal de opdrachtgever de betaling voor zich nemen van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de BTWadministratie.

ARTIKEL 13

Op maat gemaakte spoelbakken geleverd door Cimajet mogen enkel gereinigd worden met reinigingsproduct voorgeschreven door Cimajet. Agressieve producten kunnen schade veroorzaken. De spoelbak blootstellen aan kokend water kan tevens schade veroorzaken en valt niet onder garantie.

ARTIKEL 14

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die erken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

ARTIKEL 15

Cimajet neemt geen verantwoordelijkheid betreffende eventuele schade aan een keramisch oppervlakte ten gevolge van het gebruik van een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat'). Geen enkele service na verkoop of enig vorm van garantie(s) worden verleend betreffende een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat'). Alle eventuele vragen, opmerkingen, service-aanvragen dienen rechtstreeks gericht te worden aan de fabrikant van desbetreffende elektrische toestel (bijvoorbeeld een kookplaat geïntegreerd onder het keramische werkblad (de 'onzichtbare kookplaat'))

De installatiebeperkingen en voorwaarden van het Invisacook systeem op keramische werkbladen geproduceerd door Cimajet: 


cimajet


ALGEMENE VOORWAARDEN enkel voor de online webshop of webwinkel https://www.cimajet.be/online-winkel/

Algemene Voorwaarden

Je hebt bij een online aankoop het recht om je aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugbrengen van het product vallen ten laste van jou, de koper.

Ondernemingsgegevens:

Cimajet bv
Ringaertstraat 10, BE-8820 TORHOUT
https://www.cimajet.be/
info@cimajet.be
+32 51 66 03 97
BTW : BE 0726 686 485

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cimajet. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via de post.

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Cimajet behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Cimajet erkend.

We garanderen je dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering en leveringstijd

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Cimajet of een Transportbedrijf of onderaannemer van Cimajet op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden bij Cimajet te Torhout.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Cimajet bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Cimajet is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 0%, 6% of 21% BTW.
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Aanbod

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met info@cimajet.be of telefonisch via +32(0)51 66 03 97

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Je zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar Cimajet hebt teruggebracht, is de koop een feit.

Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugbrengen naar de winkel, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Cimajet. Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt hebt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Cimajet er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van het product het aankoopbedrag (met aftrek van de administratieve kost) aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

De administratiekost (controleren goederen, opmaak creditnota en terugbetaling) van 10 euro wordt afgetrokken van het aankoopbedrag.

Producten aangekocht in solden of aangekocht met korting worden nooit teruggenomen.

Retouradres:

Cimajet
Ringaertstraat 10
BE-8820 TORHOUT

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en indien het geen product is die speciaal voor u werd besteld. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor producten op bestelling speciaal voor de klant en/of met levertijd van meer dan 1 week!

Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Annuleren van een bestelling

Het kosteloos annuleren van een bestelling is mogelijk als de annulatie gebeurt op dezelfde dag.
Voor het annuleren van een bestelling dient u te mailen naar : info@cimajet.be

Voor het annuleren van de bestelling rekenen wij een administratieve kost aan van 100 euro.

Het bedrag van de bestelling (met aftrek van de administratieve kost) zal u binnen de 30 dagen terugbetaald worden.

Gegevensbeheer

Indien je een bestelling plaatst bij Cimajet, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Cimajet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekt worden aan derden. Meer informatie kan je terugvinden in onze privacy policy.

Cimajet respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens. Cimajet maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met info@cimajet.be of telefonisch via +32(0)51 66 03 97 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cimajet.

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Cimajet) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Cimajet.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Cimajet schriftelijk te worden gemeld.

Indien je klachten door Cimajet gegrond worden bevonden, zal Cimajet naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Cimajet en mitsdien.

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt Cimajet zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden Cimajet slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Cimajet gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Cimajet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, ... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van Cimajet gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Cimajet is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Cimajet alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Cimajet behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Cimajet gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Cimajet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

Cimajet is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door Cimajet aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij Cimajet zolang de je de vorderingen van Cimajet uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van Cimajet wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Kortrijk.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)51 66 03 97, via e-mail op info@cimajet.be of per post op het volgende adres : Cimajet, Ringaertstraat 10, 8820 Torhout.